Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce.

Przedmiotem działań Narodowego Centrum Kultury jest:
- Edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką
- Rozwój i profesjonalizacja sektora kultury
- Promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

Narodowe Centrum Kultury zajmuje się także:
- Inspirowaniem i wspomaganiem działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych
- Informacją kulturalną oraz pracami badawczymi w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego
- Podwyższaniem kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną

Kultura w sieci - Celem programu jest finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line.

Program jest elementem tarczy antykryzysowej w kulturze i wsparciem sektora kultury w związku z utrudnieniami w działalności kulturalnej wynikającymi z sytuacji epidemii.